2017/2018ம் கல்வியாண்டின் நான்காம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு நடனம் மற்றும் கட்புலத் தொழில் நுட்பக்கலைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான அறிவித்தல் – 2020.06.16


2017/2018ம் கல்வியாண்டின் நான்காம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு நடனம் மற்றும் கட்புலத் தொழில் நுட்பக்கலைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான அறிவித்தல் - 2020.06.16