2017/2018ம் கல்வியாண்டின் நான்காம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு மாணவர்களுக்கான (நாடகமும் அரங்கியல் துறை மற்றும் கர்நாடக இசைத் துறை)பரீட்சைகள் தொடர்பான அறிவித்தல்.


2017/2018ம் கல்வியாண்டின் நான்காம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு மாணவர்களுக்கான
(நாடகமும் அரங்கியல் துறை மற்றும் கர்நாடக இசைத் துறை)
பரீட்சைகள் தொடர்பான அறிவித்தல்.