பரீட்சையை பிற்போடல் சம்பந்தமான அறிவித்தல் நான்காம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு – 2018/2019 இசைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சை


                               பரீட்சையை  பிற்போடல் சம்பந்தமான அறிவித்தல் 

                            நான்காம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு – 2018/2019

                                    இசைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சை