முதலாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு இசைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை – 2017/18 (August – 2020)


முதலாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு இசைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை - கல்வியாண்டு 2017/18 (August - 2020)