பின் வரும் பரீடசையானது தவிர்க்கமுடியாத காரணத்தினால் 22.12.2021 நடைபெறும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.


பின் வரும் பரீடசையானது தவிர்க்கமுடியாத காரணத்தினால் 22.12.2021 நடைபெறும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.