இரண்டாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு இசைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை – 2017/18 (August / September – 2020)


இரண்டாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு இசைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை - 2017/18 கல்வியாண்டு (August / September - 2020)