புதிய மாணவர்களுக்கான (2020/2021) (Orientation Programme ) நடைபெறமாட்டாது.


அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக புதிய மாணவர்களுக்கான (2020/2021) (Orientation Programme ) புதுமுக வகுப்புகள் இன்று நடைபெறமாட்டாது. மீண்டும் தொடங்கும் திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.