பல்கலைக்கழக அனுமதிகள் – கல்வி ஆண்டு 2020/2021 நுண்கலைமாணி (நடனம்) பட்டப்படிப்பிற்கு மாணவர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கான செய்முறைத் திறன்காண் பரீட்சை மாணவர்களுக்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்கள்


பல்கலைக்கழக அனுமதிகள் - கல்வி ஆண்டு 2020/2021 நுண்கலைமாணி (நடனம்) பட்டப்படிப்பிற்கு மாணவர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கான செய்முறைத் திறன்காண் பரீட்சை மாணவர்களுக்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்கள்