முதலாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு இசை, நடனம், நாடகமும் அரங்கியலும் மற்றும் கட்புல தொழிநுட்பக் கலைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை-2017/2018


முதலாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு இசை, நடனம், நாடகமும் அரங்கியலும் மற்றும் கட்புல தொழிநுட்பக் கலைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை-2017/2018