அனைத்து முதலாம்,இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்.


Notice for all 1st,2nd and 3rd Year Students

All 1st,2nd and 3rd Year Students are hereby requested to click the following link and upload their personal contact details on or before 01.11.2021 at 4.30 pm.

 

அனைத்து முதலாம்,இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்.

 

அனைத்து முதலாம்,இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வருட மாணவர்களும் பின்வரும் இணைப்பை அழுத்துவதன் மூலம் தங்களதுதொடர்பு கொள்ளல் சம்பந்தமான விபரங்ளை பூர்த்தி செய்து 01.11.2021 பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு முதல் பதிவேற்றம்செய்யவும்.

 
Senior Assistant Registrar
Examination & Student Admission 
SVIAS, EUSL