அனைத்து இசைத்துறை மற்றும் கட்புல தொழில்நுட்ப கலைத்துறை நான்காம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்.


Notice for all Fourth Year Students (Music & Visual and Technological Art)

All Fourth Year Students (Music & Visual and Technological Art) are hereby requested to click the following link and upload their personal contact details on or before 18.08.2021 at 4.30 pm.
 
அனைத்து இசைத்துறை மற்றும் கட்புல தொழில்நுட்ப கலைத்துறை நான்காம் வருட மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்.
 
அனைத்து இசைத்துறை மற்றும் கட்புல  தொழில்நுட்ப  கலைத்துறை நான்காம் வருட மாணவர்களும் பின்வரும் இணைப்பை அழுத்துவதன் மூலம் தங்களது தொடர்பு கொள்ளல் சம்பந்தமான விபரங்ளை பூர்த்தி செய்து 18.08.2021 பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு முதல் பதிவேற்றம் செய்யவும்.
 
 
 
Senior Assistant Registrar
Examination & Student Admission 
SVIAS, EUSL