பின் வரும் பரீடசையானது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் பிற்போடப்பட்டுள்ளதுபின் வரும் பரீடசையானது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் பிற்போடப்பட்டுள்ளது