முதலாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு நாடகமும் அரங்கியலும் மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை – 2017/18 (August – 2020)


முதலாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு நாடகமும் அரங்கியலும் மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை - 2017/18 (August - 2020)