இரண்டாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு கட்புல தொழில்நுட்பக்கலைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை (August – 2020)- 2017/2018ம் கல்வியாண்டு


இரண்டாம் வருட இரண்டாம் அரையாண்டு கட்புல தொழில்நுட்பக்கலைத்துறை மாணவர்களுக்கான பரீட்சைகள் தொடர்பான நேர அட்டவணை (August - 2020)- 2017/2018ம் கல்வியாண்டு