புதிய மாணவர்களை இணையத்தளத்தினூடாக பதிவு செய்தல். கல்வியாண்டு – 2018/2019