1ம்‌, 2ம்‌, 3ம்‌ மற்றும்‌ 4ம்‌ வருட இரண்டாம்‌ அரையாண்டிற்கான பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் கல்வியாண்டு – (2017/2018)

முதலாம்‌, இரண்டாம்‌, மூன்றாம்‌ மற்றும்‌ நான்காம்‌ வருட இரண்டாம்‌ அரையாண்டிற்கான பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல் கல்வியாண்டு - (2017/2018)