கட்புல மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைத்துறை இறுதியாண்டு மாணவர்களின் காண்பியற்கலை காட்சிப்படுத்தல் 2019​


கட்புல மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைத்துறை இறுதியாண்டு மாணவர்களின் காண்பியற்கலை காட்சிப்படுத்தல் 2019

கிழக்கு பல்கலைக்கழக தொழில்நுட்பக் கலைத்துறை இறுதியாண்டு மாணவர்களின் காண்பியக்கலை காண்காட்சி மட்டக்களப்பில் 07.02.2019 அன்று காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

    

no images were found