காண்பியக்கலை காண்காட்சி-2019

கட்புல மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைத்துறை இறுதியாண்டு மாணவர்களின் காண்பியற்கலை காட்சிப்படுத்தல் 2019